Počátky ochrany Českého středohoří sahají do období první republiky, kdy města, spolky a soukromé subjekty začaly vyhlašovat rezervace na významných krajinných dominantách. Chráněná krajinná oblast vyhlášena v roce 1976 a rozlohou 1063 km2 je druhou největší CHKO v České republice. Celková výměra Českého středohoří je přitom 1265 km2.

Zonace CHKO České středohoří

Zonace CHKO

Chráněné krajinné oblasti jsou územně členěny do zón odstupňované ochrany přírody. Většinou se vymezují čtyři takovéto zóny. Rozdělení vyplývá z potřeby zajistit ochranu přírody a krajiny různým způsobem, protože možnost negativního ovlivnění všech částí území je rozdílná. V jednotlivých zónách tak platí v různé míře základní a bližší ochranné podmínky chráněné krajinné oblasti. Nepřísnější ochrana je přiřazena první zóně, čtvrtá zóna je chráněna nejméně.

Více informací
MZCHÚ CHKO České středohoří

Maloplošná zvláště chráněná území

V rámci chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 43 chráněných území s přísnějším režimem ochrany (5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek). Vyhlášení několika dalších je v různých stupních přípravy.

Více informací
Památné stromy CHKO České středohoří

Památné stromy

V Českém středohoří naleznete památné stromy nejen v obcích a městech, ale i ve volné krajině a dokonce i uprostřed lesů. Jsou dokladem mnohasetletého propojení člověka se zdejší krajinou. Upomínají na významné události historie, připomínají staré způsoby hospodaření na zdejší půdě, bývají posledními svědky života v zaniklých obcích nebo jsou jen mimořádně krásné. Památné stromy nemají význam jen pro člověka. Poskytují domov ptákům, netopýrům nebo hmyzu. Jejich ochrana je proto naším důležitým posláním, stejně tak péče o ně.

Více informací
Péče o přírodu CHKO České středohoří

Péče o přírodu

České středohoří je proslulé bohatstvím jedinečných stepí či orchidejových luk. Díky pestrému geologickému složení a unikátním klimatickým podmínkám zde najdeme neobyčejné bohatou mozaiku mnoha druhů rostlin i živočichů. Krajinu zde od pradávna ovlivňují lidé. Jejich hospodaření, hlavně pastevectví, umožnilo zachování jedinečných stepí. S postupnou změnou zemědělského využívání se právě stepi staly nejohroženější částí přírody. Potřebují totiž pravidelnou péči – pastvu, kosení, vyřezávání náletů či likvidaci invazních rostlin. Bez takové péče by prosluněné stráně s nízkou travou, sysly či motýly postupně zarostly křovinami a později by se z nich stal les.

Více informací
ÚSES CHKO České středohoří

Územní systém ekologické stability

Mezi důležité nástroje ochrany přírody patří územní systém ekologické stability (ÚSES). Jeho účelem je zachování existence volně žijících organizmů v krajině v areálu jejich přirozeného rozšíření. To je zajišťováno soustavou přírodních, či přírodě blízkých ekosystémů, která volně žijícím organizmům zajišťuje možnost reprodukce či migrace.

Více informací