Chci získat stanovisko pro jiný správní orgán (např. vodoprávní úřady, orgán státní myslivosti apod.)

Pro řadu činností povolovaných dle jiných předpisů, budete v rámci povolovacího řízení potřebovat tzv. závazné stanovisko. Jde o závazný podklad orgánu ochrany přírody pro řízení vedená u jiných orgánů (např. stavební úřad, orgán státní správy lesů, orgán státní správy myslivosti, vodoprávní úřad), ve kterých mohou být dotčený zájmy ochrany přírody a krajiny.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), stanoví ve vztahu k působnosti Agentury tato nejběžnější závazná stanoviska:

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – § 4 odst. 2 ZOPK – významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.

Závazné stanovisko k vybraným lesnickým činnostem – § 4 odst. 3 ZOPK – budete jej potřebovat ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov.

Závazné stanovisko ke kácení – § 8 odst. 6 ZOPK – budete jej potřebovat pro povolení stavebního záměru, na jehož místě se v současnosti nachází dřevina(y) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí vyššího než 80 cm, resp. o ploše větší 40 m2 u zapojeného porostu dřevin. Závazné stanovisko se týká stavebních záměrů (mimo vyhrazené stavby vyjmenované v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb.)  povolovaných do 30. 6. 2024  v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí dle dosavadního stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  Od 1. 7. 2024 pak budou veškeré stavební záměry povolovány v režimu „nového“ stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a povolení kácení pro účely stavebního záměru bude součástí jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb. nebo v případě, že se stavební záměr bude nacházet byť i jen zčásti na území evropsky významné lokality, ptačí oblasti nebo zvláště chráněného území bude o povolení kácení rozhodováno samostatně v rámci společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK příslušným orgánem ochrany přírody.

Závazné stanovisko ke krajinnému rázu – § 12 odst. 2 ZOPK – potřebujete jej k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.

Souhlas k činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území – § 37 odst. 2 ZOPK – potřebujete jej k záměru situovanému do ochranného pásma zvláště chráněného území (vyjma CHKO, ta ochranné pásmo nemá), pokud jde o následující činnosti:

 • umisťování, povolování nebo provádění staveb,
 • změny způsobu využití pozemků,
 • terénní úpravy,
 • změny vodního režimu pozemků nebo nakládání s vodami,
 • použití chemických prostředků
 • změny druhu pozemku
 • zemědělskému hospodaření, pokud by tím docházelo k překročení ekologicky únosného režimu přísunu živin do půdy, zejména draslíku, dusíku a fosforu,
 • odstraňování odpadů

Závazné stanovisko k některým činnostem v CHKO a NP – § 44 odst. 1 ZOPK (ve vztahu ke stavebním záměrům mimo vyhrazené stavby vyjmenované v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb. se užije od 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024 znění § 44 ZOPK do 31. 12. 2023):

 • ohlášení stavby
 • územní rozhodnutí
 • územní souhlas
 • stavební povolení
 • rozhodnutí o změně užívání stavby
 • kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby
 • povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona
 • povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům
 • souhlas podle vodního zákona

​​​​​​​Závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 ZOPK nepotřebujete v období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 pro stavební záměry (mimo vyhrazené stavby vyjmenované v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb.) v zastavěném území obcí v IV. zóně a zastavěném území měst.

Závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 ZOPK nepotřebujete od 1. 1. 2024 pro vyhrazené stavby vyjmenované v příloze č. 3 zákona č. 283/2021 Sb. a nestavební záměry v zastavěném území obcí v IV. zóně a zastavěném území, zastavitelné ploše nebo v jejich částech, pokud byly v tomto území ploše nebo v jejich částech územním plánem stanoveny prvky regulačního plánu, nebo byl pro ně vydán regulační plán.

Souhlas k činnostem v bližších ochranných podmínkách – § 44 odst. 3 ZOPK – v některých zvláště chráněných územích může být Vámi zamýšlená činnost vázána na předchozí souhlas. Tyto činnosti jsou stanovovány individuálně pro každé zvláště chráněného území a informaci o nich naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Souhlas k činnostem v ochranném pásmu památných stromů – § 46 odst. 3 ZOPK.

Souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území – § 63 odst. 1 ZOPK.

Závazná stanoviska k řízením dle zákona o lesích, zákona o rybářství, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, horního zákona, zákona o geologických pracích a zákona o myslivosti, pokud tyto zákony explicitně dotčenost orgánu ochrany přírody u konkrétního řízení předvídají (typicky v řízeních dle § 66 zákona o myslivosti) – § 77 odst. 3 ZOPK.

Pro informace o specificích závazných stanovisek v rozsahu kompetence správy národního parku, se prosím obraťte na správu příslušného národního parku.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných územích (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem mimo národní parky a vojenské újezdy.

V ostatních územích najdete detailnější informace na Portálu občana:

 • Služba S7512 - Souhlas k činnostem a zásahům podle zákona a podle bližších ochranných podmínek zvláště chráněného území
 • S372 - Souhlas z hlediska krajinného rázu
 • S7527 - Souhlas k činnostem v ochranném pásmu zvláště chráněného území s výjimkou chráněné krajinné oblasti
 • S7488 - Souhlas k činnostem v ochranném pásmu památného stromu
 • S7522 - Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Náležitosti žádosti

Závazné stanovisko vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno:

 • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel
 • plná moc, pokud se necháváte zastupovat
 • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte
 • musí z ní být patrné, o co  žádáte a za jakým účelem
 • v žádosti musí být dostatečně specifikován záměr (ideální je přiložit projektovou dokumentaci záměru, pokud projektová dokumentace není zpracována, pak byste měli záměr co nejpřesněji popsat; vždy jej musíte přesně lokalizovat)
 • žádost musí obsahovat náležitosti stanovené v § 83a ZOPK
 • váš podpis.

Dokumenty:

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.