České středohoří je druhou největší chráněnou krajinnou oblastí České republiky. Mezi zdejší nejvýznamnější a nejohroženější biotopy patří druhově pestré suché trávníky, obecně označované jako stepi. Vznik i rozvoj stepí Českého středohoří přímo souvisí s historickým vývojem zdejší krajiny. Kvůli zemědělské činnosti člověka došlo nejprve k odlesnění rozsáhlých území. Získaná půda byla následně udržována pastvou, kosením a orbou. Tyto podmínky začaly záhy využívat rostlinné i živočišné druhy obývající přirozená bezlesí. Díky zemědělské činnosti člověka se tak výrazně rozšířil areál jejich výskytu.

Značná závislost suchých trávníků na zemědělské činnosti je zároveň jejich hlavním ohrožujícím faktorem. Kde dojde k útlumu pastvy dobytka nebo kosení, dochází také k rychlému zarůstání náletovými dřevinami. Napříč Českým středohořím se tak dříve obhospodařované pastviny, louky a sady pomalu mění v les. Příčinou tomu jsou historické události druhé poloviny 20. století. V oblasti žilo a hospodařilo po stovky let německé obyvatelstvo. To bylo v důsledku 2. světové války vysídleno a nově příchozí lidé na dřívější kontinuitu již nenavázali. Situaci zhoršila kolektivizace a intenzifikace zemědělství od 50. let 20. století. Hůře dostupné a obhospodařovatelné pozemky byly zanechány ladem, či některé zalesněny nepůvodními druhy dřevin. Tyto kroky měly za následek zpřetrhání celistvosti stepních území, zmenšení jejich prostoru a mizení místních druhů.

Pestrou krajinu Českého středohoří pomáhalo stovky let udržovat tradiční zemědělské hospodaření. Právě obnovení extenzivní pastvy a návrat k pravidelnému kosení jsou tím nejlepším způsobem péče o významné lokality. Nejprve je však nutné vymýtit nežádoucí náletové dřeviny, kterými cenné lokality postupně zarůstají. Tomuto procesu se říká sukcese a v našich podmínkách vrcholí hustým lesem. Sukcese způsobuje změnu přírodních podmínek, což ohrožuje druhy vázané na otevřená nelesní prostředí. Stejně rizikové je šíření nepůvodních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje péči o významná přírodní území z nejrůznějších dotačních programů či z přímo z projektů LIFE, které jsou zaměřeny na podporu konkrétních přírodních stanovišť a druhů. Také probíhá intenzivní spolupráce s místními zemědělci a zástupci obcí spojená s aktivní osvětou veřejnosti ve snaze rozšířit povědomí o principech ochrany přírody Českého středohoří.

To, jak se o CHKO České středohoří pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je plátný v letech 2015 - 2024.

 

Plán péče o CHKO České středohoří