Ochranu přírody a krajiny v CHKO České středohoří vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území. Počátky ochrany Českého středohoří sahají do období první republiky, kdy města, spolky a soukromé subjekty začaly vyhlašovat rezervace na významných krajinných dominantách. Chráněná krajinná oblast vyhlášena v roce 1976 a rozlohou je druhou největší CHKO v České republice.

Zonace CHKO

Chráněné krajinné oblasti jsou územně členěny do zón odstupňované ochrany přírody. Většinou se vymezují čtyři takovéto zóny. Rozdělení vyplývá z potřeby zajistit ochranu přírody a krajiny různým způsobem, protože možnost negativního ovlivnění všech částí území je rozdílná. V jednotlivých zónách tak platí v různé míře základní a bližší ochranné podmínky chráněné krajinné oblasti. Nepřísnější ochrana je přiřazena první zóně, čtvrtá zóna je chráněna nejméně.

More information

Maloplošná zvláště chráněná území

V rámci chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 43 chráněných území s přísnějším režimem ochrany (5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek). Vyhlášení několika dalších připravujeme.

More information

Památné stromy

V Českém středohoří naleznete památné stromy nejen v obcích a městech, ale i ve volné krajině a dokonce i uprostřed lesů. Jsou dokladem mnohasetletého propojení člověka se zdejší krajinou. Upomínají na významné události historie, připomínají staré způsoby hospodaření na zdejší půdě, bývají posledními svědky života v zaniklých obcích nebo jsou jen mimořádně krásné. Památné stromy nemají význam jen pro člověka. Poskytují domov ptákům, netopýrům nebo hmyzu. Jejich ochrana je proto naším důležitým posláním, stejně tak péče o ně.

More information

Péče o přírodu

České středohoří je proslulé bohatstvím jedinečných stepí či orchidejových luk. Díky pestrému geologickému složení a unikátním klimatickým podmínkám zde najdeme neobyčejné bohatou mozaiku mnoha druhů rostlin i živočichů. Krajinu zde od pradávna ovlivňují lidé. Jejich hospodaření, hlavně pastevectví, umožnilo zachování jedinečných stepí. S postupnou změnou zemědělského využívání se právě stepi staly nejohroženější částí přírody. Potřebují totiž pravidelnou péči – pastvu, kosení, vyřezávání náletů či likvidaci invazních rostlin. Bez takové péče by prosluněné stráně s nízkou travou, sysly či motýly postupně zarostly křovinami a později by se z nich stal les.

More information

Územní systém ekologické stability

Mezi důležité nástroje ochrany přírody patří územní systém ekologické stability (ÚSES). Jeho účelem je zachování existence volně žijících organizmů v krajině v areálu jejich přirozeného rozšíření. To je zajišťováno soustavou přírodních, či přírodě blízkých ekosystémů, která volně žijícím organizmům zajišťuje možnost reprodukce či migrace.

More information

Krajinný ráz a výstavba

Život v chráněné krajinné oblasti je na rozdíl od ostatních částí krajiny spojen s určitými pravidly, která se projevují v požadavcích na výstavbu. Jejich účelem je zachování typického vzhledu sídel v oblasti a udržet kvalitní bydlení v unikátním prostředí. Krajinný ráz vnímáme jakožto komplex přírodních, kulturních a historických hodnot, které je třeba chránit pro budoucnost.

More information

Cestovní ruch

České středohoří nepatří mezi hlavní rekreační oblasti České republiky. Jeho jedinečná krajina má však mnoho co nabídnout a turisté ji proto postupně objevují. Jen málo míst totiž nabízí tolik působivých scenérií. Ze zemědělské krajiny vystupují impozantní vulkanické kopce, jejichž stráně pokrývají sluncem rozpálené stepi nebo listnaté lesy. Jejich vrcholy nabízí dechberoucí výhledy do okolí. Na řadě z nich stojí zříceniny hradů, které strážily stezky a obce pod nimi. Řeky i drobné vodoteče vytvořily za miliony let dramatické rokle. V řadě z nich se ukrývají vodopády, které patří k nejvyšším u nás. Divoký ráz zdejší přírody ještě více vyniká v kontrastu s velkými městy, kde se historie potkává s modernou. Není divu, že v posledních letech roste o České středohoří zájem turistů a dynamicky se rozvíjí i zázemí pro turistický ruch.

More information