null Sídla Janovice a Veliká mají urbanistickou a krajinářskou studii

Sídla Janovice a Veliká mají urbanistickou a krajinářskou studii

31. 5. 2022

K dispozici je nový společný dokument Národního památkového ústavu a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se věnuje urbanistickému a krajinářskému zhodnocení sídel Janovice a Veliká, které jsou součástí obce Kravaře na Českolipsku. Na přípravě se podíleli zástupci územního odborného pracoviště Liberec a regionálního pracoviště Správy CHKO České středohoří.

Janovice a Veliká patří mezi urbanisticky velmi dobře zachovaná sídla s hodnotnou zástavbou, obohacenou o mimořádně hodnotné vodní dílo s náhonem, jež obě sídla propojuje. Část sídla Janovice byla v roce 1995 zařazena mezi vesnické památkové rezervace. Soubor roubených, hrázděných a zděných staveb usedlostí z 18. a 19. století prezentuje typickou architekturu Českého středohoří.

Obec Kravaře dosud nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Sídlo Janovice se nachází ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO a sídlo Veliká ve III. zóně. Pod památkovou ochranou je pouze návesní část sídla Janovice. Mimo území vesnické památkové zóny je ochrana sídel zajištěna převážně zákonem o ochraně přírody a krajiny (krajinný ráz a činnosti ve zvláště chráněných územích)..

Narůstající poptávka po nové výstavbě v lokalitě přivedla zástupce obou pracovišť k myšlence vytvoření společného dokumentu, který by se, kromě komplexního vyhodnocení obou sídel  z hlediska krajinářského a urbanistického, zaměřil zejména na posouzení možnosti umístění nové zástavby. Využití dokumentu se předpokládá v rámci zpracování územního plánu obce Kravaře a dále při pozemkových úpravách, v rámci posuzování stavební činnosti v sídlech a  návrhů péče o krajinu.

Urbanistická a krajinářská studie sídel Janovice a Veliká byla následně předložena k připomínkám zastupitelům obce Kravaře a členům architektonické komise regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.

S ohledem na vysoké urbanistické  a krajinářské hodnoty obou dotčených sídel dokument doporučuje pro sídla Janovice a Veliká zpracování územního plánu s prvky regulačního plánu podle § 43 odst. 3 stavebního zákona.

Dokument je ke stažení na stránkách regionálního pracoviště:  zde

Lidové domy v Českém středohoří.
Lidové domy v Českém středohoří.
Lidové domy v Českém středohoří.
Lidové domy v Českém středohoří.