Jak se o přírodu staráme?

Péče o naši přírodu a krajinu je rozsáhlá a odborná činnost. Nejde ji dělat bez dobrého plánování i vyhodnocování prováděných opatření. A i když je ochrana přírody věcí věřejnou a většina činností je financována z národních zdrojů, velký přínos pro ochranu přírody mají také evropské dotační programy.

Chrudimka por Přemilovam, Zuzana Tůžičková

Plánujeme péči

Péče o chráněná území je odbornou záležitostí. Musíme brát v úvahu nároky různých druhů rostlin i živočichů, zvažovat prioritu ochrany jednotlivých druhů i náročnost managementových opatření. Proto naši odborníci zpracovávají plány péče pro chráněná území i záchranné programy pro ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Více informací
Revitalizace Pastviska u Lednice

Provádíme péči

Současná podoba naší přírody a krajiny byla do velké míry ovlivněna činností člověka. Pro zachování řady druhů rostlin, hmyzu nebo ptáků je tak potřeba o existující stanoviště aktivně pečovat. Říkáme tomu „provádět management“. To se děje v souladu s plány péče a často ve spolupráci s vlastníky pozemků nebo s neziskovými organizacemi, případně se specializovanými firmami. Jen velmi malé procento území je ponecháno zcela bez zásahu. Většinou jsou to lesy.

Více informací
Pastva na Pálavě, Jan Miklín

Metodická podpora

Pro podporu realizace jednotlivých činností péče o přírodu a krajinu AOPK ČR zpracovává metodické materiály. Jsou to zejména metodiky a standardy péče o přírodu a krajinu.

Více informací
Krásenské rašeliniště, Přemysl Tájek

Financování péče

Každoročně poskytujeme finančí prostředky na najdůležitější managementová opatření z programů Péče o krajinu a Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Administrujeme část Operačního programu životní prostředí zaměřenou na přírodu a krajinu.

Více informací
Nepukalka, Zbyněk Sovík

Vyhodnocujeme péči

Máme přehled o výskytu druhů na území České republiky a sledujeme trendy v jejich početnosti. Naši zaměstnanci pravidelně v terénu zjišťují informace o výskytu druhů a účinnosti managementových opatření. Veřejně poskytujeme informace z naší nálezové databáze, která obsahuje na 30 milionů dat.

Více informací