O nás

Příroda je naše dědictví i budoucnost.

Jsme státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu a krajinu, chráníme naše společné dědictví. Pečujeme zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. 

Co děláme

  • Výkon státní správy v obvodu územní působnosti
  • Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • Informační a osvětová činnost
  • Zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti
  • Poskytování finanční náhrady za ztížení zemědělského a lesníckého hospodaření
  • Výzkum v ochraně přírody a krajiny a vědecký orgán CITES
  • Poskytování znaleckých posudků
  • A další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí

Více informací

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Cena je určena lidem či organizacím, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě.

Laureáti pro rok 2022

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.
Kategorie: Osobnost

Profesor Moldan je opravdu výjimečnou osobností v českém i mezinárodním kontextu. Přispěl k tomu, že většina naší společnosti vnímá ochranu přírody a životního prostředí jako zásadní faktor, který přispívá ke kvalitě každodenního života. Jako první polistopadový ministr životního prostředí se také zásadně podílel na nastavení právního systému ochrany životního prostředí v České republice. Je jedním z předních expertů v oblasti environmentálních rizik klimatické změny.

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. a ŠLP Masarykův les
Kategorie: Počin

Docent Tomáš Vrška dlouhodobě prosazuje šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích. Unikátní je, že dokáže spojit vědecké poznatky s praxí. To je dobře vidět na práci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který v současnosti řídí. Strategie lesnického hospodaření je zaměřena na adaptaci lesů na klimatickou změnu, kdy se postupně zvyšuje jejich pestrost – jak ve složení dřevin, tak i v tom, že jsou tu stromy různého stáří v rozmanité struktuře. Přirozená obnova lesů tvoří více než 50 % z celkové obnovy. Zásadní je, že se ukazuje, že přírodě blízké postupy hospodaření mohou být ekonomicky rentabilní.